О НАМА

Савез организација резервних војних старешина Србије (СОРВС Србије) основан је 1919. године на иницијативу Војводе Степе Степановића, који је био и почасни председник наше организације. За дан наше организације узет је 15. септембар а то је дан када је 1918. године српска војска пробила Солунски фронт.

Савез организација резервних војних старешина Србије (СОРВС Србије) je невладин, непрофитни, нестраначки, стручни савез организација и удружења, у који се, са циљем стварања и унапређења одрживог, функционалног и делотворног удруживања резервних војних старешина ради остваривања заједничких и општих циљева и задатака у области одбране, безбедности, заштите и спасавања људи и материјалних добара, добровољно и равноправно удружују организације резервних војних старешина у Републици Србији (у даљем тексту: организација РВС).

У Савез се могу удруживати и савези организација РВС, као и друге организације, удружења и њихови савези, чија је активност и делатност од интереса за остваривање циљева и задатака Савеза. Савез негује традицију и афирмише праксу и најбоља искуства организовања, удруживања и рада резервних официра и подофицира, који су деловали у оквиру Удружења резервних официра и ратника основаног 15. септембра 1919. године.

ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез остварује своје циљеве у области одбране, безбедности, заштите и спасавања људи и материјалних добара.

Циљеви Савеза су: праћење, сагледавање и проучавање места, улоге и задатака официра и подофицира у резерви и њихових могућности за обављање дужности у савременој структури безбедности, систему одбране, организацији војске и њеним мисијама и афирмација и популаризација улоге официра и подофицира у резерви за обављање тих дужности; развијање стручних способности, склоности и стваралаштва кроз обучавање и едукацију чланства; неговање и очување моралних и етичких вредности, части и угледа носиоца чина и дужности официра и подофицира у резерви; информисање чланства о актуелним темама које се односе на област безбeдности, одбране, војске, заштите и спасавања људи и материјалних добара, спољних и унутрашњих изазова, ризика и претњи; разматрање нацрта законских и подзаконских пројеката из области безбедности, одбране, заштите и спасавања људи и материјалних добара и учествовање у јавним расправама о тим пројектима, са циљем добијања што квалитенијих решења; активно учешће у развоју и унапређењу цивилно–војних односа у друштву; пружање подршке и укључивање у активности државних органа на промоцији и популаризацији војног позива и афирмисању занимања официра, подофицира, војника по уговору и статуса припадника активне резерве код младих генерација; покретање иницијатива за регулисање појединих питања од значаја за официре и подофицире у резерви и њихову организацију кроз одговарајућа законска и подзаконска решења; сагледавње статусних питања својих чланова – официра и подофицира у резерви и пружање правне и друге врсте помоћи у решавању њихових проблема, на принципима узајамне солидарности, међусобног поверења и помагања чланова; учешће у изградњи и развоју механизама и инструмената за демократску цивилну контролу и јавни надзор над сектором безбедности и оружаних снага; обављање поверених послова и задатака од општег интереса, на основу одговарајућег акта надлежног државног органа или органа локалне самоуправе; неговање слободарских традиција српског народа и сећања на значајне догађаје из историје његове борбе за слободу и независност, против агресије, окупације и тлачења и утицање на развијање моралних вредности својих чланова на тим основама; сарадња са државним органима и владиним институцијама и домаћим и страним невладиним организацијама, чија је надлежност, односно област деловања непосредно повезана или блиска са напред изнетим циљвима и интересима ове Организације. Удружене организације, управљају Савезом преко својих овлашћених представника, изабраних и именованих у органе Савеза и њихова радна тела. Органи Савеза су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Удружене организације, у складу са својим статутом, бирају, именују или одређују, односно делегирају свог представника за члана Скупштине Савеза. Скупштина бира чланове Управног, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије. Органи Савеза могу обаразовати своје комисије, савете, тимове и друга радна тела (у даљем тексту: радна тела), за обављање одређених послова из своје надлежности. Мандат чланова органа Савеза и њихових радних тела, траје 4 године са могућношћу поновног избора.